10.25.2554

คุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร?...คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
...จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
...ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล

ทำไมต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ในสังคมปัจจุบัน  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน  เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก  นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  การคิด  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ  และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต

.....ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น  เช่น  ภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน  จีน  ญีปุ่น  อาหรับ  บาลี  และภาษากลุ่มประเทศเพื่อบ้านหรือภาษาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจตของสถานศึกษาที่จะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

王力宏「你不知道的事」

มาเรียนภาษาจีนผ่านเพลงกันดีกว่า

王力宏「你不知道的事
蝴蝶擦几次眼睛
Hu die zha ji ci yan jing
再学会飞行
Zai xue hui fei xing
夜空洒满了星星
Ye kong sha man le xing xing
但几颗会落地
Dan ji ke hui luo di
我飞行
Wo fei xing
但你坠落之际
Dan ni zui luo zhi ji
很靠近
Hen kao jin
爱听见呼吸
Ai ting jian hu xi
对不起
Dui bu qi
我却没捉紧你
Wo que mei zhua jing ni

你不知道我为什么离开你
Ni bu zhi dao wo wei shen me li kai ni
我坚持不能说放任你哭泣
Wo jian chi bu neng shuo fang ren ni ku qi
你的泪滴像倾盆大雨
Ni de lei di xiang qing pen da yu
碎落满地
Sui luo man di
在心里清晰
Zai xin li qing xi
你不知道我为什么狠下心
Ni bu zhi dao wo wei shen me hen xia xin
还悬在你看不见那高空里
Hai xuan zai ni kan bu jian na gao kong li
我的事
WO de shi
你不知道的事
Ni bu zhi dao de shi

蝴蝶擦几次眼睛
Hu die zha ji ci yan jing
再学会飞行
Zai xue hui fei xing
夜空洒满了星星
Ye kong sha man le xing xing
但几颗会落地
Dan ji ke hui luo di
我飞行
Wo fei xing
但你坠落之际
Dan ni zui luo zhi ji
很靠近
Hen kao jin
爱听见呼吸
Ai ting jian hu xi
对不起
Dui bu qi
我却没捉紧你
Wo que mei zhua jing ni

你不知道我为什么离开你
Ni bu zhi dao wo wei shen me li kai ni
我坚持不能说放任你哭泣
Wo jian chi bu neng shuo fang ren ni ku qi
你的泪滴像倾盆大雨
Ni de lei di xiang qing pen da yu
碎落满地
Sui luo man di
在心里清晰
Zai xin li qing xi
你不知道我为什么狠下心
Ni bu zhi dao wo wei shen me hen xia xin
还悬在你看不见那高空里
Hai xuan zai ni kan bu jian na gao kong li
我的事
Wo de shi
你不知道的事
Ni bu zhi dao de shi